Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Quiz στις υπηρεσίες σύννεφου (google drive).

Δοκιμάστε το Quiz.